Globalny kryzys finansowy XXI wieku - Wioletta Nawrot

Globalny kryzys finansowy XXI wieku - Wioletta Nawrot
Upa­dek jed­nej z naj­więk­szych w świe­cie in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych w po­ło­wie wrze­śnia 2008r. - ban­ku in­we­sty­cyj­ne­go z 158-let­nią tra­dy­cją, ,,wiel­kie­go" Leh­man Bro­thers, wstrzą­snął fun­da­men­ta­mi glo­bal­ne­go sys­te­mu fi­nan­so­we­go, w ca­łej swo­jej roz­cią­gło­ści - od Ame­ry­ki po­przez Eu­ro­pę aż po naj­dal­sze krań­ce Azji. Świat po­grą­żył się w naj­więk­szym od cza­sów ,,Wiel­kiej De­pre­sji" kry­zy­sie fi­nan­so­wym, któ­ry si­łą dra­ma­tycz­nych wy­da­rzeń za­czął za­gra­żać ca­łe­mu, sze­ro­ko po­ję­te­mu sys­te­mo­wi go­spo­dar­cze­mu.Książ­ka pt. ,,Glo­bal­ny kry­zys fi­nan­so­wy XXI wie­ku" w spo­sób nie­zwy­kle przy­stęp­ny i sys­te­ma­tycz­ny przed­sta­wia isto­tę naj­now­sze­go w hi­sto­rii kry­zysu fi­nan­so­we­go, wska­zu­je je­go przy­czy­ny, obra­zu­je prze­bieg oraz okre­śla je­go skut­ki. Część za­sad­ni­czą książ­ki po­prze­dza wpro­wa­dza­nie czy­tel­ni­ka w skom­pli­ko­wa­ny świat fi­nan­sów w do­bie glo­ba­li­za­cji oraz zja­wi­ska kry­zysowe mu za­gra­ża­ją­ce. Naj­now­szy kry­zys fi­nan­so­wy uka­za­ny zo­stał na tle kry­zy­sów fi­nan­so­wych XX wie­ku, co po­zwo­li­ło na pod­ję­cie wie­lo­aspek­to­wej ana­li­zy po­rów­naw­czej pro­wa­dzą­cej do zdia­gno­zo­wa­nia ob­sza­rów po­ten­cjal­ne­go ry­zy­ka dla glo­bal­ne­go sys­te­mu go­spo­dar­cze­go w per­spek­ty­wie śred­nio- i dłu­go­ter­mi­no­wej.

AutorWioletta Nawrot
WydawcaCeDeWu
ISBN9788375561364
OkładkaMiękka
Wymiary16.4x23.4cm
Ilość stron215
Data publikacji2009
Kategorieksiążki , prawo, ekonomia, biznes , ekonomia, biznes