Informatyzacja administracji publicznej - Małgorzata Ganczar

Informatyzacja administracji publicznej - Małgorzata Ganczar
Książ­ka przy­bli­ża roz­wój i isto­tę e-ad­mi­ni­stra­cji oraz w spo­sób przy­stęp­ny oma­wia moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia In­ter­ne­tu ja­ko środ­ka ko­mu­ni­ka­cji oby­wa­te­li i przed­się­bior­ców z in­sty­tu­cja­mi pu­blicz­ny­mi.W książ­ce przed­sta­wio­no m.in.:♦ roz­wój, za­ło­że­nia i pod­sta­wy praw­ne elek­tro­nicz­nej ad­mi­ni­stra­cji,♦ Elek­tro­nicz­ną Plat­for­mę Usług Ad­mi­ni­stra­cji Pu­blicz­nej ofe­ru­ją­cą e-u­słu­gi pu­blicz­ne dla przed­się­bior­ców i oby­wa­te­li,♦ pod­pis elek­tro­nicz­ny,♦ wy­ko­rzy­sta­nie ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej w pro­ce­du­rze ad­mi­ni­stra­cyj­nej oraz za­mó­wie­niach pu­blicz­nych,♦ e-Po­dat­ki,♦ do­stęp do in­for­ma­cji pu­blicz­nej.Ko­rzy­sta­nie ze środ­ków ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej przy świad­cze­niu usług pu­blicz­nych sta­je się obec­nie ko­niecz­no­ścią. Ad­mi­ni­stra­cja pu­blicz­na mu­si spro­stać ocze­ki­wa­niom swych klien­tów oraz prze­pi­som praw­nym na­kła­da­ją­cym okre­ślo­ne obo­wiąz­ki na podmio­ty pu­blicz­ne w za­kre­sie świad­cze­nia elek­tro­nicz­nych usług. Za­le­tą książ­ki jest kom­plek­so­we opra­co­wa­nie pro­ble­ma­ty­ki zwią­za­nej z pro­ce­sem in­for­ma­ty­za­cji ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej.Książ­ka jest ad­re­so­wa­na do klien­tów (oby­wa­te­li i przed­sie­bior­ców) za­ła­twia­ją­cych spra­wy przed or­ga­na­mi ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, do pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej a tak­że po­zwa­la za­po­znać się z za­gad­nie­nia­mi pra­wa In­ter­ne­tu stu­den­tom pra­wa i ad­mi­ni­stra­cji.

AutorMałgorzata Ganczar
WydawcaCeDeWu
ISBN9788375561043
OkładkaMiękka
Wymiary17.0x24.0cm
Ilość stron198
Data publikacji2009
Kategorieksiążki , informatyka , pozostałe