Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji - Wiesława Caputa

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji - Wiesława Caputa
Wiek XXI to niewątpliwie era wiedzy, w której nastąpiło radykalne przewar- tościowanie hierarchii zasobów kreujących wartość przedsiębiorstwa.Trady- cyjne zasoby,takie jak:ziemia,praca czy kapitał,ustąpiły miejsca zasobom niematerialnym,wśród których kluczowe znaczenie mają zasoby wiedzy.Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność tworzenia nowych systemów informa- cyjnych i informatycznych,poszukiwania nowych metod,instrumentów i na- rzędzi,których produktem finalnym będzie informacja o wysokich parametrach jakościowych,mierzonych jej użytecznością decyzyjną i przydat- nością w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rachunkowość, odzwierciedlając uwarunkowany sytuacyjnie proces two- rzenia i podziału wartości oraz zaspakajając potrzeby informacyjne szerokie- go grona odbiorców,musi rozszerzać swoje horyzonty poznawcze,korzystać z dorobku innych dyscyplin naukowych wychodzić poza dotychczasowe ujęcia, a co najważniejsze,poszukiwać sposobów pomiaru i prezentacji zasobów nie- materialnych,które umożliwiałyby zarządzanie zasobami wiedzy.Zagadnie- niom tym poświęcono niniejsze opracowanie. Książka adresowana jest do:studentów wydziałów zarządzania i wydzia- łów ekonomicznych,słuchaczy studiów podyplomowych,oraz praktyków: członków zarządu,specjalistów z zakresu marketingu,rachunkowości,con- trollingu i rachunku kosztów.

AutorWiesława Caputa
WydawcaCeDeWu
ISBN9788375561098
OkładkaMiękka
Wymiary16.5x23.5cm
Ilość stron368
Data publikacji2009
Kategorieksiążki , prawo, ekonomia, biznes , ekonomia, biznes