Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin
(...) Au­to­rzy pod­ję­li ''be­ne­dyk­tyń­ski'' wy­si­łek prze­stu­dio­wa­nia bar­dzo licz­nych pu­bli­ka­cji, głów­nie z okre­su ostat­nich 15 lat, i bar­dzo rze­tel­nie w swo­im tek­ście przed­sta­wi­li naj­waż­niej­sze re­flek­sje dla tych dzia­łów wie­dzy o za­rzą­dza­niu za­so­ba­mi ludz­ki­mi, któ­re sta­no­wią pod­sta­wo­wy ka­non aka­de­mic­kich pro­gra­mów i pod­ręcz­ni­ków te­go przedmio­tu w Pol­sce. (...) Jest to książ­ka dla stu­den­tów, któ­rzy pra­gną zgro­ma­dzić wie­dzę o tym, jak za­rzą­dzać ludź­mi. Jest to książ­ka dla prak­ty­ków, w któ­rej znaj­dą wy­ja­śnie­nia źró­deł swo­ich nie­po­wo­dzeń w za­rzą­dza­niu ludź­mi, a tak­że do­strze­gą kie­run­ki do­sko­na­le­nia swej pra­cy w tej dzie­dzi­nie. Jest to książ­ka po­moc­na dla na­uczy­cie­li ak­de­mic­kich, któ­ra im uła­twi przy­go­to­wa­nie za­jęć przez wska­za­nie tych źró­deł in­for­ma­cji, któ­rych mo­gą nie znać. Jest to książ­ka dla lu­dzi po­szu­ku­ją­cych te­ma­tów dla ba­dań nad po­szu­ki­wa­niem wa­run­ków wzro­stu go­spo­dar­cze­go w Pol­sce. Jest to tak­że książ­ka, któ­ra po­ma­ga od­na­wiać i wzbo­ga­cać wie­dzę spe­cja­li­stycz­ną o bar­dzo trud­nym za­da­niu, ja­kim jest za­rzą­dza­nie ludź­mi. Au­to­rzy wsk­zu­ją re­gu­ły, któ­re moż­na i war­to sto­so­wać w prak­ty­ce, a któ­re współ­przy­czy­nia­ją się do osią­ga­nia in­te­re­sów pra­co­daw­ców i pra­cow­ni­ków.

AutorWiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin
WydawcaCeDeWu
ISBN9788375560244
OkładkaMiękka
Wymiary17.0x24.0cm
Ilość stron424
Data publikacji2007
Kategorieksiążki , prawo, ekonomia, biznes , ekonomia, biznes